เครื่องกะเทาะเปลือกถั่ว

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) ผลิตเครื่องกะเทาะเปลือกถั่ว ๒) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกะเทาะเปลือกถั่วแบบใช้เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วกับการใช้คนกะเทาะแบบปกติ คือ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมาก จึงวิจัยการกะเทาะเปลือกถั่ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ แก่ เครื่องกะเทาะเปลือกถั่ว ผลการวิจัยพบว่าจากการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า การใช้เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วในการกะเทาะเปลือกถั่วดีกว่าการกะเทาะแบบใช้คนกะเทาะแบบปกติ ผลเฉลี่ยเท่ากับ 1/3 ของเวลาปลอกเปลือกถั่วลิสง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถลดเวลาในการกะเทาะเปลือกถั่ว
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สถาพร แท่นกระโทกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์เกษม อิทรบำรุงปวส.
2นาย ณัฐพล ศรีประถมปวส.