ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นสังคมเร่งรีบตลอดเวลามีความต้องการสินค้ามากขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นจึงมีการผลิตวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกสามารถใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติได้ ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการได้มากขึ้นทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตัวผลิตภัณฑ์มีความสวยงามหลากหลายมากขึ้นและยังสามารถเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำจากเส้นพลาสติกที่เหลือใช้และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านหัตถกรรมจักสานให้คงอยู่ต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่น
เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก
เป็นการเพิ่มอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา ประชาชนภายในชุมชน และผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อัญชลี เมืองเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพรรษา หังสะวะนัสปวช.
2นางสาว กมลชนก หวลอาวรณ์ปวช.
3นางสาว จารุวรรณ ลึกวิลัยปวช.
4นางสาว พลอยไพลิน บัวกนกปวช.
5นางสาว พัชราพร คำเพราะปวช.
6นางสาว ภัทรวรรณ มีสีปวช.