ปั้มเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมพงษ์ สารสมัครอุตสาหกรรม
2นาย ถวัลย์ ประชาชัยอุตสาหกรรม
3นาย ชิตวัน ปะนันโตอุตสาหกรรม
4นาย สุริยกมล พลยะเรศอุตสาหกรรม
5นาย อมรเทพ มูลสูตร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โสภณ ทบศรีปวส.
2นาย สุระศักดิ์ ใจดีปวส.
3นาย นันทชัย เภาพาปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

รถยนต์เป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานแต่เมื่อรถยนต์ครบรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย ก็ต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลา เพื่อรักษารถยนต์ให้ใช้งานได้ยาวนาน เหตุนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เล็งเห็นปัญหาในการทำได้ยาก จึงได้ประดิษฐ์ปั้มเติมน้ำมันขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบกิจการซ่อมรถในการลดต้นทุนในการซื้อถังเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายแบบใช้ลม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปั้มเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์
เติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายได้ โดยสามารถประดิษฐ์ขึ้นในงบไม่สูงมาก สามารถบอกจำนวนลิตรที่เติมได้
1. เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายรถยนต์
2. เพิ่มมูลค่าให้กับปั้มน้ำเครื่อง TFR ที่ทิ้งแล้วกับมาใช้ประโยชน์ได้
3. เป็นการนำเอาวิชาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
4. เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสอศ.ในการ Top Up Technology
5. เป็นการประหยัดต้นทุนในการซื้อถังเติมน้ำมันเกียร์แบบใช้ลม