เตียงเข็นผู้ป่วยนอนอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิษณุ แจ้งธรรมอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ บรรจงอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐชัย แจ้งขำอุตสาหกรรม
4นาย ตะวัน ขุนวิเศษอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุริยา งามประเสริฐปวส.
2นาย วิชาญชัย หยินมีลาภปวส.
3นาย ศุภกิตติ์ ปรางมาศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เตียงเข็นผู้ป่วยนอนอัตโนมัติ Trolley Bed Patients Automatic เนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาล มีจำนวนมากและหลายลักษณะอาการแตกต่างกันออกไป โดยเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมีความสูงในบางครั้ง ทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไม่สามารถขึ้นเตียงได้ด้วยตัวเอง ต้องมีพนักงานเข็นเปล หรือญาติมาช่วยให้ขึ้นเตียนเข็นผู้ป่วยนอน ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นไปด้วยความลำบาก เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาจทำให้ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาพยาบาลอาจมีอาการรุนแรงมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว ทำให้คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวแผนกวิชาฯจึงคิดประดิษฐ์ “เตียงเข็นผู้ป่วยนอนอัตโนมัติ” เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาลมีความสะดวกสบายมากขึ้น และพนักงานเข็นเปลในโรงพยาบาลสามารถช่วยเหลื่อผู้ป่วยได้รวดเร็วมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวแผนกวิชาฯจึงคิดประดิษฐ์ “เตียงเข็นผู้ป่วยนอนอัตโนมัติ” เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาลมีความสะดวกสบายมากขึ้น และพนักงานเข็นเปลในโรงพยาบาลสามารถช่วยเหลื่อผู้ป่วยได้รวดเร็วมากขึ้น
เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาลมีความสะดวกสบายมากขึ้น และพนักงานเข็นเปลในโรงพยาบาลสามารถช่วยเหลื่อผู้ป่วยได้รวดเร็วมากขึ้น