สื่อการเรียนรู้ Visual Basic เบื้องต้น ด้วยเกม RPG

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริพิไลย พรหมแพทย์อุตสาหกรรม
2นาย รณภูมิ นาคสมบูรณ์อุตสาหกรรม
3นาย จิตวัฒน์ เปิ่นวงษ์อุตสาหกรรม
4นางสาว ศิริพร บุญธรรมอุตสาหกรรม
5นาย เตชิต รื่นธนากูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จารุเดช สังข์ประไพปวส.
2นาย ชัยวัฒน์ มาลาเอี่ยมปวส.
3นางสาว กัญญารัตน์ สังขพันธ์ปวส.
4นางสาว รัตนาพร กลิ่นผลปวส.
5นางสาว จริญญา เเสงวงศ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เกมมีอิทธิพลต่อเด็กและวัยรุ่น ทำให้พวกเขาไม่สนใจที่จะเรียนรู้ในห้องเรียน และไม่มีสมาธิในการเรียน ดังนั้นการทำให้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้ สามารถที่จะให้เด็กและวัยรุ่นสามารถเรียนรู้และเล่นเกมพร้อมๆ กันได้ คณะผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ สื่อการเรียนรู้ Visual Basic เบื้องต้น ในรูปแบบเกม RPG ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการศึกษา ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น สนุกสนาน และเพลินเพลิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สื่อการเรียนรู้ Visual Basic เบื้องต้น ในรูปแบบเกม RPG เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ Visual Basic เบื้องต้น เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
1. ได้สื่อการเรียนรู้ Visual Basic เบื้องต้น ในรูปแบบเกม RPG
2. ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ Visual Basic เบื้องต้น