Solar cooling

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ปิยพงศ์ ธนสมบรูณ์อุตสาหกรรม
2นาย ชาญณรงค์ มานะรังสรรค์อุตสาหกรรม
3นาย นฤเบศวร์ สุขเกษมอุตสาหกรรม
4นางสาว สุพัตรา ทิพโรจน์อุตสาหกรรม
5นาย อักฆรา ปลื้มกะมลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชลิต สิทธิโชคปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ พันกลั่นปวช.
3นาย ปภังกร ทองนุ่มปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

Solar Cooling ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นการลดความร้อนของหลังคาเมทัลชีพโดยใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า โดยมีเจตนาที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในด้านของพลังงานทดแทน ทำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ทั่วไปและมีไม่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพลังงานแสงอาทิตย์ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการใช้กระแสไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อมาสูบน้ำระบายความร้อน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการใช้กระแสไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อมาสูบน้ำระบายความร้อน
1. สามารถนำไปใช้ได้จริง
2. สามารถใช้พลังงานทดแทน แทนการใช้ไฟฟ้า
3. สามารถลดความร้อนของหลังคาได้