ชุดพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมากและนับวันปัจจัยที่สำคัญ และขาดไม่ได้ ยิ่งเมื่อยุคสมัยกำลังดำเนินไปกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีบทบาทควบคู่กับการใช้ไฟฟ้านั่นอาจกล่าวได้ว่าพลังงานไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยที่5 สำหรับการดำเนินชีวิตของคนเราไปแล้ว จึงมีแนวคิดว่า ทำอย่างไรพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้จะสามารถนำมากักเก็บสำรองแล้วนำกลับมาใช้ให้เกิดการหมุนเวียนและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ “ชุดพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง” ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุด“พลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง” หมายถึง ชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ และไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ซึ่งมีหลักการทำงานโดยการใช้งานแบตเตอรี่ 2 ลูก คือให้แบตเตอรี่ลูกที่หนึ่ง จ่ายไฟเข้าเครื่องแปลงไฟ 12 V dc. เป็น 220 V ac. สามารถใช้งานโหลดต่างๆ ได้ พร้อมทั้งทำการชาร์ตแบตเตอรี่สำรองไฟไว้ในแบตเตอรี่ลูกที่สอง เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง จะตัดสลับไปใช้แบตเตอรี่ลูกที่สอง แล้วชาร์ตแบตเตอรี่ลูกที่หนึ่ง ดังนั้นพลังงานไฟฟ้ารูปแบบนี้จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องตลอดเวลา
สามารถใช้งานโหลดต่างๆ ได้ทั้ั้งไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ และ ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ พร้อมยังทำการชาร์ตแบตเตอรี่สำรองไฟไว้ในแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง จะตัดสลับไปใช้แบตเตอรี่ลูกที่ชาร์ตไว้ แล้วสลับไปชาร์ตแบตเตอรี่ลูกที่หนึ่ง ดังนั้นพลังงานไฟฟ้ารูปแบบนี้จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องตลอดเวลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมนึก ตึกขาวอุตสาหกรรม
2นาย สุระสิทธิ์ แสงคร้ามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัชพล เที่ยงอยู่ปวช.
2นาย กิตติธัช วิชัยรัตน์ปวส.
3นาย อานันท์ อับษรปวส.
4นาย ฉัตรชัย วรรณาปวส.