ชุมชนไอโอที (Smart City IoT 2018)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรอุมา อนุอันสามัญ
2นางสาว เพชรภาภรณ์ เสตเตมิย์สามัญ
3นาย ปรีชา ชาญกาลีอุตสาหกรรม
4นาง ทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ผู้บริหาร
5ดร. สุภี เวียงชัยภูมิผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คณาวุธ โคตรชาดาปวส.
2นาย พงศกร นนทะสอนปวส.
3นาย ธนวิชญ์ น้อยศรีปวส.
4นางสาว น้ำฝน ประทุมเพชรปวส.
5นาย พิทักษ์พงศ์ กะกุลนิตย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือผ่านทางอินเตอร์เน็ต) เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุผลเหล่านี้ คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการสร้างออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบประปาชุมชน พร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานะการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทำหน้าที่ช่วยในการเปิด - ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งเตือนการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้งในระยะไกลและเวลาที่ไม่จำกัด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำหน้าที่เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบประปาชุมชนด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ในระยะไกล
อำนวยความสะดวกในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบประปาชุมชน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมการประหยัดพลังงาน