ชุมชนไอโอที (Smart City IoT 2018)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรอุมา อนุอันสามัญ
2นางสาว เพชรภาภรณ์ เสตเตมิย์สามัญ
3นาย ปรีชา ชาญกาลีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สัญชัย ป้องแก้วปานปวช.
2นางสาว ศิริพร เหลาอ้อปวช.
3นาย คณาวุธ โคตรชาดาปวส.
4นาย เสฏฐวุฒิ ประธรรมสารปวส.
5นาย พงศกร นนทะสอนปวส.
6นาย พรเทพ สุดเฉลียวปวส.

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุผลเหล่านี้ คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการสร้างออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและแจ้งเตือนสถานะการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทำหน้าที่ช่วยในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งเตือนการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้งในระยะไกลและเวลาที่ไม่จำกัด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำหน้าที่เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ในระยะไกล
อำนวยความสะดวกในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมการประหยัดพลังงาน