เครื่องอบแห้งระบบพลังงานไฮบริด

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งระบบพลังงานไฮบริด ให้สามารถเก็บสะสมพลังงานความร้อนให้สูงขึ้น สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร และหาประสิทธิภาพของ และศึกษาความพึงพอใจของเครื่องอบแห้งระบบพลังงานไฮบริด จากผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพในการเก็บสะสมพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 40 % มีอุณหภูมิสูงสุดที่ 92 °C สามารถช่วยผู้ใช้งาน อบแห้งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วดียิ่งขึ้น มีความพึงพอใจในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บสะสมพลังงานความร้อนขึ้น 40 % ใช้งานได้สะดวกสบาย ปลอดภัย
2.ใช้ทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์และการสมดุล
3.รูปร่างเป็นเอกลักษณ์
สามารถช่วยผู้ใช้งาน ปฏิบัติงานได้สะดวกประหยัดเวลา ได้ความความร้อนสูงขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. วรวิทย์ อินปานอุตสาหกรรม
2นางสาว วันทนา นิยมพานิชสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรภัทร ปั้นทองสุขปวช.
2นาย กิตติศักดิ์ ทีฆาวงศ์ปวช.
3นาย ภาณุวัฒน์ การภักดีปวช.