หัตถศิลป์บ้านห้วยเขว้า "สานรักษ์"

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล จากการบูรณาการการเรียนวิชาโครงการ วิชาหลักการตลาด วิชาวิจัยตลาด วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งได้ทำความร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยเขว้า อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ในการศึกษาหัตถกรรมพื้นบ้าน การถักเชือกมัดฝาง และการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เส้นหวายพลาสติก (ไหมญี่ปุ่น)นั้นทางกลุ่มจึงได้พัฒนาและคิดค้นงานประดิษฐ์ด้านห้ตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าแกการอนุรักษ์และสืบทอดความเป็นไทยในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครโดยการผสมวัสดุที่ใช้ระหว่างเชือกมัดฟางและเส้นหวายพลาสติก(ไหมญี่ปุ่น) ในรูปแบบของกระเป๋าใส่แก้วน้ำเก็บความร้อนเย็นที่กำลังเป็นที่นิยมของคนทั่วไปซึ่งมีความสวยงามและแปลกใหม่สามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าในเชิงพาณิชย์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายหลาย ในทุกไลฟ์สไตล์ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “หัตถศิลป์บ้านห้วยเขว้า สานรักษ์”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับเป็นพาชนะในการบรรจุของที่ มีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ความเป็นไทย
1 เพื่อให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 นักเรียน นักศึกษาเกิดกระบวนการที่คิดสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนได้เสริมทักษะด้านกระบวนการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ
4 เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ เฉลยอาจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2ว่าที่ ร.ต. ปภาณ วงษ์รัตนาวินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธัญญารัตน์ อำลาสามัญ
4นางสาว ลินรดี บุญดีชยาภรณ์สามัญ
5นางสาว อัจฉราภา วันอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทร์สุดา ทองสุขปวช.
2นางสาว ปานดาว จันทร์อินทร์ปวช.
3นางสาว อรัญญา พวงยอดปวช.
4นาย ณรงค์ เสือโตปวช.
5นางสาว สุกัญญา แมลงภู่ปวช.
6นางสาว แพรวพรรณ สืบบำรุงปวช.
7นางสาว กชกร บุญทัศปวส.
8นางสาว ศิริลักษณ์ คุ้มคงปวส.
9นางสาว สริตา แย้มเยื้อนปวส.
10นางสาว สินจัย ง่ามสง่าปวส.