หัตถศิลป์บ้านห้วยเขว้า "สานรักษ์"

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบูรณาการจากการเรียนวิชาโครงการ วิชาหลักการตลาด วิชาวิจัยตลาด วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านและนักปราชญ์ท้องถิ่น บ้านห้วยเขว้า อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ในการศึกษาหัตถกรรมพื้นบ้าน การถักเชือกมัดฝาง สู่การพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ ด้วยเส้นหวายพลาสติก ให้มีรูแบบ รูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม โดยเด่น เน้นลายทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ลายดอกพิกุล อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด งานสหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบของตะกร้าใส่แก้วเครื่องดื่มและของใช้เอนกประสงค์ ที่กำลังเป็นที่นิยมของคนทั่วไปซึ่งมีความสวยงามและแปลกใหม่สามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าในเชิงพาณิชย์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายหลาย ในทุกไลฟ์สไตล์ โดยใช้ชื่อผลงานว่า หัตถศิลป์บ้านห้วยเขว้า "สานรักษ์”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับเป็นตะกร้าใส่พาชนะและบรรจุของใช้ที่มีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ความเป็นไทย
1 เพื่อให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 นักเรียน นักศึกษาเกิดกระบวนการที่คิดสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนได้เสริมทักษะด้านกระบวนการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ
4 เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ เฉลยอาจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2ว่าที่ ร.ต. ปภาณ วงษ์รัตนาวินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธัญญารัตน์ อำลาสามัญ
4นางสาว ลินรดี บุญดีชยาภรณ์สามัญ
5นางสาว อัจฉราภา วันอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทร์สุดา ทองสุขปวช.
2นางสาว ปานดาว จันทร์อินทร์ปวช.
3นางสาว อรัญญา พวงยอดปวช.
4นาย ณรงค์ เสือโตปวช.
5นางสาว สุกัญญา แมลงภู่ปวช.
6นางสาว แพรวพรรณ สืบบำรุงปวช.
7นางสาว กชกร บุญทัศปวส.
8นางสาว ศิริลักษณ์ คุ้มคงปวส.
9นางสาว สริตา แย้มเยื้อนปวส.
10นางสาว สินจัย ง่ามสง่าปวส.