ห้ตถศิลป์ถิ่นละโว้ "ภูษาประดิษฐ์"

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ทางกลุ่มทำการศึกษาค้นคว้าแและเก็บข้อมูล โดยการบูรณาการวิชาโครงการ วิชาหลักการตลาด วิชาการวิจัยตลา และวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด เพื่อทำการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ที่ยังคงอนุรักษ์ วัฒนธรรมของละโว้(ลพบุรี)โดยการนำวัสดุที่เหลือจากการตัดเย็บคือเศษผ้ามาใช้เป็นวัสดุหลักสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์พื้นบ้านการเย็บการจับจีบ ถักร้อยเลียนแบบวัสดุธรรมชาติให้เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสวยงามโดยการผสมผสานงานหัตถศิลป์ด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ซึ่งผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น จะตรงกับความต้องการของลูกค้ามาเป็นแนวคิดในการประดิษฐ์เป็นหลักแล้วจัดทำเป็นของฝากของที่ระลึกให้เป็นที่สะดุดตามีึความประณีตและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับกับผลงานที่มีเพียงชิินเดียวในโลกโดยใช้ชื่อผลงาน “หัตถศิลป์ถิ่นละไว้ ภูษาประดิษฐ์”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลงาน“หัตถศิลป์ถิ่นละโว้ ภูษาประดิษฐ์”เป็นการรวมงานหัตถศิลป์ในหลายๆด้านมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีความสวยงานสะดุจตาแก่ผู้พบเห็นหรือได้รับเป็นของฝาก ของที่ระลึกซึ่งผลงานจะมีเพียงชิ้นเดียวและเป็นงาน Handmake
1.เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหลือใช้
2.นักศึกษาได้เสริมทักษะด้านกระบวนการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ
3.นักศึกษา มีการศึกษาพฤติกรรมและการหาความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ เฉลยอาจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2ว่าที่ ร.ต. ปภาณ วงษ์รัตนาวินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธัญญารัตน์ อำลาสามัญ
4นางสาว ลินรดี บุญดีชยาภรณ์สามัญ
5นางสาว อัจฉราภา วันอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทร์สุดา ทองสุขปวช.
2นางสาว แพรวพรรณ สืบบำรุงปวช.
3นางสาว อรัญญา พวงยอดปวช.
4นาย ณรงค์ เสือโตปวช.
5นางสาว สุกัญญา แมลงภู่ปวช.
6นางสาว ปานดาว จันทร์อินทร์ปวช.
7นางสาว สริตา แย้มเยื้อนปวส.
8นางสาว กชกร บุญทัศปวส.
9นางสาว สินจัย ง่ามสง่าปวส.
10นางสาว ศิริลักษณ์ คุ้มคงปวส.