เครื่องช่วยบริหารหัวไหล่

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยจึงได้ทำการคิดค้นและออกแบบสร้างเครื่องช่วยบริหารหัวไหล่ในผู้สูงอายุขึ้นมาใช้งาน เพื่อลดการนำเข้าของเครื่องมือที่มาจากต่างประเทศที่มีราคาแพง และสามารถซ่อมบำรุงรักษาได้ง่ายเพราะสามารถผลิตได้เองภายในประเทศไทยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โดยเครื่องฯ ที่สร้างขึ้นได้มีการออกแบบการเพิ่มองศาของข้อไหล่ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ถึง 180 องศา และสามารถปรับควบคุมความเร็วรอบตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยสามารถควบคุมการทำงานจากผู้ที่ทำกายภาพเอง และมีสายรีโมทควบคุมการทำงานจากนักกายภาพบำบัดอีกทางหนึ่งด้วย
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของเครื่องฯ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศถึง 10 เท่าตัว อีกทั้งสามารถช่วยเหลือนักกายภาพบำบัด ในด้านการออกแรงช่วยเหลือผู้ป่วยและเทคนิคในการทำกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วทัญญู บุตรศรีอุตสาหกรรม
2นาย วุฒิไกร ขยันการอุตสาหกรรม
3ดร. ชลอ พลนิลอุตสาหกรรม
4นาย ธนวิทย์ อุมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จตุรพร สังโขบลปวช.
2นาย อรรถชัย เคนสุขปวช.
3นาย ปกรณ์ ชุมนุมปวส.
4นาย ศรายุทธ ทวาภพปวส.
5นาย ภูริทัต พรหมสวัสดิ์ปวส.
6นาย กษิเดช ชัยแก้วปวส.