ชุดไฟเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดไฟเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบปกติและประหยัดค่าไฟฟ้า โดยการศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ เมื่อติดตั้งชุดไฟเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยกทางโค้ง บนถนนหน้าโรงเรียนในชุมชน ใกล้กับวิทยาลัยฯโดยการวัดค่ากระแสจากมิเตอร์และจดบันทึกลงในแบบบันทึกแสดงเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า และจดบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชนในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึง ตุลาคม 2561 ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบปกติได้ และในระยะเวลา 1 เดือนสามารถลดอุบัติเหตุได้จริง จากแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของประชากรในชุมชนจำนวน100 คน พบว่า ร้อยละ 89.76 มองเห็นชุดไฟเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุ แล้วทำให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น ทำให้อุบัติเหตุลดลงจริงและ ชาร์จแบตเตอรี่ได้ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติของผลงาน : สามารถกำเนิดให้แสงสว่างในเวลากลางวันและกลางคืนบริเวณทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง บนถนนหน้าโรงเรียนในชุมชนใกล้กับวิทยาลัยฯ โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เก็บประจุเข้ากับแบตเตอรี่ไว้ในเวลากลางวันและนำมาใช้ในเวลากลางวันและกลางคืน
ประสิทธิภาพในการทำงาน : สามารถประหยัดไฟฟ้า ลดจำนวนอุบัติเหตุในชุมชน
1. ประหยัดการใช้ไฟฟ้า
2. ลดอุบัติเหตุในชุมชน
3. นำความรู้ไปต่อยอดในการทำสิ่งประดิษฐ์ได้ในอนาคต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กชณินนรีภาร์ พัฒนเจริญธรณ์สามัญ
2นาย จักรพงศ์ พึ่งโตอุตสาหกรรม
3นางสาว รสริน วรรรณฑโกอุตสาหกรรม
4นาย พิสุทธิ์ ชื่นตาอุตสาหกรรม
5นางสาว วลัยภรณ์ ชรารัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สามโชค เชิดชูปวช.
2นาย ภัทรพงษ์ ประจงแต่งปวช.
3นาย สุวิวัฒน์ ลาดสลุงปวช.
4นาย ณัฐพงษ์ คำรอดปวช.
5นาย รัชชานนท์ รสหอมดีปวช.
6นาย ผดุง แสนเสนยาปวส.