กระเป๋ากาบตาล ร้อยสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รุ่งฤดี พรายมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุดารัตน์ เสนอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุรีวรรณ จันตะมะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วิภาดา ดีดวงพันธ์สามัญ
5นาย ศิวกานต์ ศรีวารีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัญลักษณ์ สุภาพปวช.
2นางสาว สุมณฑา นุ่มเจริญปวช.
3นางสาว จันทกร อ่อนตีบปวช.
4นางสาว อรทัย ทนเถื่อนปวช.
5นางสาว อมฤตา ชมสวนปวช.
6นางสาว กัลยา สัตยารัมย์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป ร้านค้า ในเขตอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อกระเป๋ากาบตาลร้อยสี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น เพศหญิง จำนวน 35 คน และเพศชาย จำนวน 15 คน สถานะส่วนมากเป็นนักเรียน จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ครู จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 กลุ่มร้านค้า จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ กระเป๋ากาบตาลร้อยสี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋ากาบตาลร้อยสี เป็นกระเป่๋าสะพายหรือถือ มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกสีสัน รูปแบบ ได้ตามสมัยนิยมและรสนิยมส่วนตัว เป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้หัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวตำบลหนองขาว ผสมผสานกับ วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการทดลอง(การใช้สีและการกัดสีเส้นใยกาบตาล) สามารถใช้งานได้จริง มีความคงทน สวยงาม
ใช้เป็นกระเป๋าถือ หรือกระเป๋าสะพาย สามารถเก็บสิ่งของต่างๆ แนวคิดการประดิษฐ์ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้กลับคืนมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าขาวม้าหนองขาว และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว ชุมชน