กระเป๋ากาบตาล ร้อยสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รุ่งฤดี พรายมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุดารัตน์ เสนอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุรีวรรณ จันตะมะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ศิวกานต์ ศรีวารีอุตสาหกรรม
5นางสาว ธารสาร เกษตรสำราญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัญลักษณ์ สุภาพปวช.
2นางสาว สุมณฑา นุ่มเจริญปวช.
3นางสาว จันทกร อ่อนตีบปวช.
4นางสาว อรทัย ทนเถื่อนปวช.
5นางสาว อมฤตา ชมสวนปวช.
6นางสาว กัลยา สัตยารัมย์ปวช.
7นางสาว ธิติสุดา วงษ์เสงี่ยมรัตนาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์กระเป๋าจากกาบตาล และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป ร้านค้า ในเขตอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อกระเป๋ากาบตาลร้อยสี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น เพศหญิง 35 คน และ เพศชาย 15 คน สถานะส่วนมากเป็นนักเรียน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ครู 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ประชาชนทั่วไป 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 กลุ่มร้านค้า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับความพึงพอใจต่อกระเป๋ากาบตาลร้อยสี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กระเป๋ากาบตาลร้อยสี เป็นกระเป่๋าสะพายหรือถือ ที่ผลิตจากกาบตาล มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกสีสัน รูปแบบ ได้ตามสมัยนิยมและรสนิยมส่วนตัว เป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้หัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวตำบลหนองขาว ศิลปการทอผ้าของชาวกระเหรี่ยง ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการทดลอง(การใช้สีและการกัดสีเส้นใยกาบตาล) สามารถใช้งานได้จริง มีความคงทน สวยงาม
เป็นกระเป๋าถือ หรือกระเป๋าสะพาย สามารถเก็บสิ่งของต่างๆ แนวคิดการประดิษฐ์เป็นการเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้กลับคืนมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สืบสานวัฒนธรรม และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว ชุมชน