ระบบแจ้งเตือนการลืมกุญแจออกจากรถจักรยานยนต์ DTEC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนาธิป สอนอาจอุตสาหกรรม
2นาย อุทัย บุญเสนออุตสาหกรรม
3นาย หลวง ประสานพันธ์อุตสาหกรรม
4นางสาว เพ็ญศรี กุลพัฒน์สามัญ
5นาย สุริยา สามแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สวิช แอบแฝงปวช.
2นาย เกรียงศักดิ์ คำดีปวช.
3นาย ศรีมงคล อุดมแก้วปวส.
4นาย วิรวุฒน์ ศรีโคตรปวส.
5นาย ณรงค์ชัย ภู่ยอดยิ่งปวส.
6นาย ระวี บุตรสินปวส.
7นาย เอกพัน พากเพียรปวส.
8นาย ธีรพงษ์ สินสาตรปวส.
9นาย สุกิจ วัธนวิชัยปวส.
10นาย รัตตะวัน อ่อนละมัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ระบบแจ้งเตือนการลืมกุญแจออกจากรถจักรยานยนต์ DTEC สามารถป้องกันการลืมถอดกุญแจออกจากรถจักรยานยนต์ได้โดยจะมีเสียงเตือนทุกครั้งเมื่อดับเครื่องยนต์หากเกิดการลืม ผลงานอุปกรณ์นี้ได้มีระบบป้องกันไม่ให้รถจักรยายนต์สตาร์ทได้หากเจ้าของรถลืมถอดกุญแจไว้ที่รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ยังมีระบบเสียงกันขโมยเพื่อป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์ดังนั้น จึงสามารถตอบโจทย์เรื่องการลืมเอากุญแจออกจากรถจักรยานยนต์ ช่วยลดอัตราการสูญหายรถจักรยานยนต์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลงานจะมีเสียงเตือนทุกครั้งเมื่อดับเครื่องยนต์เพื่อเป็นการช่วยเตือนให้ถอดกุญแจออก
2. หากเกิดการลืมเอากุญแจออก ผลงานนี้ได้มีระบบป้องกันไม่ให้รถจักรยายนต์ติดเครื่องยนต์ได้(จะมีเฉพาะเจ้าของรถเท่านั้นที่สามารถติดเครื่องยนต์ได้โดยผ่านแอปเพื่อปลดล็อค)
3. ผลงานนี้ยังมีระบบเสียงกันขโมยเพื่อป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์
1 ได้ระบบแจ้งเตือนการลืมกุญแจออกจากรถจักรยานยนต์ DTEC สามารถตอบโจทย์เรื่องการป้องกันการลืมถอดกุญแจออกรถจักรยานยนต์ รักความปลอดภัยของตัวรถจักรยานยนต์ไม่ให้เกิดการโจรกรรมได้ง่าย
2 สามารช่วยป้องกันและลดอัตราการสูญหายของรถจักรยานยนต์ได้
3 สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น