เครื่องสางใบอ้อยพร้อมฉีดพ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุธิน คำชาวงษ์เกษตรกรรม
2นาย เชต บัวขมเกษตรกรรม
3นาย ยุทธพงค์ วรยศเกษตรกรรม
4นาย วารุทค์ สุทธิบากเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อดิศร ตาโมปวส.
2นาย ณรงค์ชัย ยาผิวปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเกษตรกรในประเทศไทยมีการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวถึง 50% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบอันเป็นผล มาจากการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย ส่งผลเสียต่อการไว้ตอของอ้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงทำลาย สิ่งแวดล้อม ในการสางใบอ้อยใช้แรงงานคน จำนวน 4 คน ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 12 นาทีต่อไร่และเสี่ยงต่อลำต้น เสียหายทำให้ตาอ้อยแตก ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เครื่องสางใบอ้อยพร้อมฉีดพ่นปุ๋ย 2 in 1 สามารถสางใบอ้อย 1 ไร่ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 8 นาที พร้อมฉีดพ่นปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยหรือฉีดพ่น EM เพื่อย่อยสลายใบอ้อย ช่วยบำรุงดินช่วยปัญหาการขาดแรงงานคนเก็บเกี่ยวอ้อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องสางใบอ้อยพร้อมฉีดพ่นปุ๋ย 2 in 1
ประหยัดเวลา
ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์
ลดต้นทุน
ได้เครื่องสางใบอ้อยพร้อมฉีดพ่นปุ๋ย 2 in 1
ประหยัดเวลาในการสางใบอ้อย
ฉีดพ่นปุ๋ย EM ช่วยในการย่อยสลายใบอ้อย
ฉีดพ่นปุ๋ย EM ช่วยในการบำรุงดิน