แคคุณ ขนมอบกรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุรีพร คืนดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พัชรินทร์ นามมนตรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุปราณี บุญสืบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สุภาพร ถิรบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เกรียงไกร บุญครุฑพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุตฑิตา ชินโชติปวส.
2นางสาว ณิชากร เพียขันทาปวส.
3นางสาว มทวรรณ อินโสมปวส.
4นางสาว พรพิมล งามพักตร์ปวส.
5นางสาว สุภาพรรณ สอนสาปวส.
6นางสาว สกุณา โอชาปวส.
7นางสาว ผกาสินี จันทร์แรมปวส.
8นางสาว อรยา ไชยสืบปวส.
9นางสาว ธิดา ภูมามอบปวส.
10นางสาว สุรัสวดี ศิริพงษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แคคุณ ขนมอบกรอบ มีแนวคิดจากที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมยกระดับสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปอาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร คณะผู้ทำวิจัยจึงได้มีแนวคิดนำธัญพืช ประกอบด้วย ถั่วเหลือง ลูกเดือย และพืชที่รับประทานได้ ประกอบด้วย ดอกแค ฟักทอง และเผือก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป โดยพัฒนา แปรรูปมาจากแป้งถั่วเหลือง แป้งลูกเดือย แป้งดอกแค ฟักทอง และเผือก มีจำหน่าย 2 รสชาติ คือ รสฟักทอง และ รสเผือก จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ แคคุณ ขนมอบกรอบ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและรสชาติอร่อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่สามารถบริโภคได้ทุกฤดูกาล มีคุณค่าทางโภชนาการ
ผลิตภัณฑ์ แคคุณ ขนมอบกรอบ สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์