เตาเขียวรักษ์โลก

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการ เรื่องเตาเขียวรักษ์โลกมีมูลเหตุจูงใจเพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงาน ความสบาย ประหยัดเวลา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้าน การงานอาชีพ การประกอบอาชีพ ในชีวิตประจำวัน ในการจัดทำโครงการ เรื่องเตาเขียวรักษ์โลก ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ครูขวัญชัย โพธิ์ขวัญ ได้ให้ความช่วยเหลือในด้าน ความคิดสร้างสรรค์ ทุนทรัพย์ ความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา คณะผู้จัดทำขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเตาชีวมวลที่ใช้พลังงานจากเศษไม้ไม่มีควันขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายสะดวกในการเคลื่อนที่
1.สามารถใช้พลังงานจากเศษไม้และเชื่อเพลิงที่ประหยัด
2.ปลอดมลพิษไร้ควันเหมาะสำหรับครัวเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ขวัญชัย โพธิ์ขวัญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัทธนันท์ อินทสิทธิ์ปวช.
2นาย สิทธิชัย จันทร์มากปวช.
3นาย ภควันต์ เจริญสุขปวช.