Box Box Dog Feed

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภูริพงศ์ จิตรมะโนเกษตรกรรม
2นาย นิธินันท์ ลิบลับเกษตรกรรม
3นางสาว ดวงพร ดวงเวียงเกษตรกรรม
4นาย ชวนาถ สุทธิสารเกษตรกรรม
5นาง ชนากานต์ จิตรมะโนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เฉลิมชัย สดใสปวช.
2นางสาว วิภาวี นกงามปวช.
3นางสาว อัมพิกา กระเรียนทองปวช.
4นางสาว สุพรรษา สังข์ทองปวช.
5นาย เกียรติศักดิ์ พรหมจรรย์ปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สุนัขจรจัดเป็นปัญหาตามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น ตลาด วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการเป็นต้น มีหลายหน่วยงานที่เป็นสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดเหล่านี้ รวมถึงผู้ใจบุญที่นำอาหารสุนัขหรือเศษอาหารเพื่อไปเลี้ยงสุนัขตามแหล่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งพบว่าราคาอาหารสุนัขสำเร็จรูปมีราคาสูง ทางสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการซื้ออาหารสุนัข Box Box Dog Feed เป็นอาหารสุนัขชีวภาพสำเร็จรูป ผลิตจากวัตถุุดิบอาหารสัตว์(จากการสังเกต สุนัขที่ไม่มีเจ้าของมาแอบกิน วัตถุดิบอาหารโค) ผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดผลิตอาหารสุนัขโดยใช้มันสำปะหลัง ข้าวโพดป่น เป็นแหล่งพลังงาน แหล่งโปรตีนจากกากถั่วเหลือง กากมะพร้าว ปลาป่น ไข่ไก่ และเยื่อใย จากแหนแดงจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติ ซึ่งแหนแดง ให้โปรตีนสูงและมีราคาถูก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Box Box Dog Feed ประกอบด้วย มันสำปะหลัง 30% ข้าวโพดป่น 15% กากถั่วเหลือง 15% กากมะพร้าว15% ปลาป่น 5% ไข่ไก่ 10% และเแหนแดง 10% โปรตีนไม่น้อยกว่า 18% ความชื้นไม่มากกว่า 13% อัดเม็ดแข็งเก็บได้ไม่น้อยกว่า 2 เดือน สำหรับสุนัขโตทั่วไป
เป็นอาหารชีวภาพสำเร็จรูป ใช้เลี้ยงสุนัขทั่วไป มีสารอาหารครบถ้วนตามความต่องการของสุนัข ราคาถูก ประหยัดเวลาในการประกอบ หรือปรุงอาหารสุนัข