ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และตรวจสอบด้วยQR-Code

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนินทร์ พบลาภอุตสาหกรรม
2นาย วุฒิพงศ์ วิมลพัชรอุตสาหกรรม
3นาย ธนวัฒน์ พร้อมสุขอุตสาหกรรม
4นางสาว ภัทราภรณ์ เผือกนอกอุตสาหกรรม
5นาย สุภภณ สวาสดิพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิพล ดอนราชลีปวส.
2นางสาว ดวงกมล นามฤทธิ์ปวส.
3นางสาว มะลิวรรณ โพธิ์ทองปวส.
4นาย อภิสิทธิ์ หงษ์ทองปวส.
5นาย ฉัตรเกล้า จุฑามณีปวส.
6นาย ศุภชัย ทองสกุลปวส.
7นาย ชัยนันท์ ยาตราปวส.
8นางสาว วันวิสา โอสถศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ข้อมูลของครุภัณฑ์ส่วนมากมักจัดเก็บอยู่ในสมุดบันทึก ซึ่งข้อมูลสามารถสูญหายและเกิดการชำรุดเสียหายได้ ทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลของครุภัณฑ์เป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่น คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และตรวจสอบด้วย QR Code จะเกิดประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรภายในวิทยาลัย เนื่องจากพนักงานพัสดุสามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะเกิดการชำรุดเสียหายและยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นระบบที่ทำงานบนเว็บ (Web Application) สามรถใช้งานได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ และการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.สามารถจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ
2.สามารถตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านQR-Codeได้
3.ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบปัจจุบัน