เครื่องเตือนความเสี่ยงโรคลมแดด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เดชาธร พิมาทัยอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ปิยะ ภูมิภักดิ์อุตสาหกรรม
3นาย ชัยอรุณ บุญเรืองอุตสาหกรรม
4นาย ภูวดล เปี่ยมจาดอุตสาหกรรม
5นาย วุฒิชัย พงษ์พลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัลยา บุญศรีปวช.
2นาย กิตติศักดิ์ มนีพันธ์ปวช.
3นางสาว รุ่งนภา พิศพงษ์ปวช.
4นาย ธนพล จูมศิลป์ปวช.
5นาย ตะวัน ลิ้มอุไรปวช.
6นาย ณฐพัชร์ สีตาลปวส.
7นาย พฤทธิพร นาคะอินทร์ปวส.
8นาย วันชัย พานิชปวส.
9นาย ณรงค์เดช ภูบาลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากการสร้างเครื่องเตือนความเสี่ยงโรคลมแดดพบว่าคุณภาพโครงสร้างของฐานรองรับเครื่องและเครื่องได้มาตรฐานสามารถทำงานได้ตามความต้องการที่กำหนดไว้อุณหภูมิ0-36องศาเซลเซียสLEDแสดงผล“สีเขียวติด”อุณหภูมิ36.1-38.0องศาเซลเซียสLEDแสดงผล“สีเหลืองติด”อุณหภูมิ38.1องศาเซลเซียสขึ้นไปLEDแสดงผล“สีแดงติด” ส่วนการแจ้งเตือนข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นLineอุณหภูมิ38.1องศาเซลเซียสขึ้นไปถึงมีการแจ้งเตือนและส่วนความเชื่อมั่นในความเที่ยงตรงของการแสดงผลอุณหภูมิได้ทดลอง3รอบผลมีความเที่ยงตรงระหว่างจอแสดงผลกับเทอร์มอมิเตอร์เหมือนกันในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้และผู้ทดสอบพบว่าความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

4.เครื่องเตือนโรคลมแดดที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง
5.เครื่องเตือนโรคลมแดดสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line ได้
3.ด้านการนำไปใช้วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษได้เครื่องเตือนความเสี่ยงโรคลมแดดจำนวน1เครื่อง เพื่อใช้ในการทำภารกิจหรือกิจกรรมกลางแจ้ง ป้องกันการเกิดโรคลมแดด