เครื่องสีข้าวโพดพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย ธเนศน์ ใจแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรณ์ บุญสุขปวช.
2นาย ไพรัช รัตนดีปวช.
3นาย พิสิทธิ์ชัย สร้อยโสมปวช.
4นาย ณัฐวัฒน์ ดวงจันทึกปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีเกษตรกรที่ทำไร่ปลูกข้าวโพดประสบปัญหาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต คือการเก็บเกี่ยวข้าว โพด ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก หรือเครื่องจักรที่มีราคาค่าจ้างแพง จึงทำให้ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวมีสูง ซึ่งในการขายข้าวโพดสำหรับนำไปทำอาหารสัตว์นั้น เกษตรกรสามารถขายได้สอง ลักษณะ คือ ขายทั้งฟักโดยทำการปลอกเปลือกข้าวโพดออกและตากให้แห้งสนิท กับ ขายแบบเมล็ดข้าวโพดที่ผ่านการคัดแยกแล้ว ซึ่งในลักษณะนี้จะมีราคาต่อกิโลกรัมสูงกว่าแบบลักษณะแรก เครื่องสีข้าวโพดพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถ ทำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวได้มาก เครื่องสีข้าวโพดพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถสีข้าวโพดได้ 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องสีข้าวโพดพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดความสูง 80 ซม. ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 50 ซม. มีน้ำหนักโดยประมาณ 30 กก. มีแบตเตอรี่และพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน มอเตอร์ส่งกำลังให้ชุดเพลาที่มีโซ่บนเพลาเพื่อเป็นชุดสีเมล็ดข้าวโพดออกจากฝัก มีช่องคัดแยกเมล็ดข้าวโพดให้ไหลผ่านช่องลงในภาชนะ เศษผงที่่เกิดจากการสีจะตกผ่านตะแกรงลงสู่ภาชนะและสามารถแยกซังข้าวโพดออกจากเครื่องหลังจากทำการสีเสร็จในแต่ละครั้ง เครื่องสีข้าวโพดพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถสีข้าวโพดได้ 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
1. เป็นเครื่องมือสีข้าวโพดที่ใช้งานได้สะดวก
2. เป็นเครื่องมือสีข้าวโพดที่ใช้พลังงานฟรีจากแสงอาทิตย์
3. มีราคาไม่แพงคุ้มค่ากับการลงทุน