อุปกรณ์กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังทับเส้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุสรณ์ หาญอาษาอุตสาหกรรม
2นาย นิธินัทธ์ นำพาอุตสาหกรรม
3นาย สุนทร สีบูจันดีอุตสาหกรรม
4นางสาว วรรณิภา ประสมทองอุตสาหกรรม
5นาย พีรพงษ์ ศรีโมราอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไชยวุฒิ เข็มทองปวส.
2นาย เจษฎา อู๊ดน้อยปวส.
3นาย อนุชา ชำนาญไพรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประดิษฐ์อุปกรณ์กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังทับเส้น ความพึงพอใจที่มีต่ออุปกรณ์กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังทับเส้น โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จำนวน 50 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าร้อยละ (Percentage) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์บำบัดกระดูกสันหลังทับเส้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการกายภาพบำบัดกระดูกสันหลังทับเส้น และลดอาการปวดเมื่อย ของร่างกาย ในท่าทางที่ไม่ถูกต้องในการเดิน ยืนและนั่ง กล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องอ่อนแอหรือลักษณะผิดปกติของร่างกาย เกิดจากแรงกดทับที่ผิดปกติลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อุปกรณ์บำบัดยืดกระดูกสันหลัง เป็นการใช้แรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักตัวให้เป็นประโยชน์ โดยการใช้ธรรมชาติของน้ำหนักตัวเพื่อยืดกระดูกสันหลัง ช่วยเพิ่มพื้นที่ระหว่างกระดูกสันหลัง ลดแรงกดทับบนหมอนรองกระดูกและเส้นประสาท เมื่อแรงกดลง อาการปวดจะบรรเทาและสามารถปรับสภาพหมอนรองกระดูกสันหลังได้
1. ประดิษฐ์อุปกรณ์กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังทับเส้นได้
2.ช่วยบำบัดและลดอาการปวดเมื่อยของร่างกายได้มีประสิทธิภาพ
3.อุปกรณ์บำบัดยืดกระดูกสันหลัง ใช้ง่าย สะดวก ราคาถูก