หัตถภิรมย์บัวอุบลชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชิต วันโทคหกรรม
2ดร. นฤมล ดวงแสงสามัญ
3นาย ทิวัตถ์ วงศ์อุทุมคหกรรม
4นาง พรวิไล สุวรรณโชติคหกรรม
5นาย ธีระพล สีดำศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศธร ทวีรักษ์ปวช.
2นาย วิศรุต พันธุ์คำปวช.
3นาย ศตวรรษ ชาภักดีปวส.
4นาย ศรัณยู ยุวะบุตรปวส.
5นาย นวมินทร์ แก้วสาลีปวส.
6นางสาว สุกัญญา ล่ำสันปวส.
7นางสาว วารุณี สวยศรีปวส.
8นาย ศิวะพล ศรีโภชน์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรังไหมสู่เชิงพาณิชย์ “หัตถภิรมย์บัวอุบลชาติ”ใช้กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาการฟอกสีของรังไหม และการศึกษาภาวการณ์ติดสีของรังไหมที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้งาน หัตถภิรมย์บัวอุบลชาติ”จากรังไหม ที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีคุณค่า มีราคาสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรังไหมสู่เชิงพาณิชย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“หัตถภิรมย์บัวอุบลชาติ”จากรังไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการนำรังไหมเป็นวัสดุธรรมชาติ นำมาประยุกต์เป็นชิ้นงาน ตกแต่งด้วยวัสดุสังเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่า มีลักษณะที่โดดเด่น สวยงาม เพื่อแสดงสัญลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี สื่อสารถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลได้อย่างเฉพาะตัว
เป็นการนำรังไหมเป็นวัสดุธรรมชาติ นำมาประยุกต์เป็นชิ้นงาน ตกแต่งด้วยวัสดุสังเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่า มีลักษณะที่โดดเด่น สวยงาม เป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ จัดจำหน่าย ใช้ตกแต่งสถานที่เพื่อแสดงสัญลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี