หัตถภิรมย์บัวอุบลชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชิต วันโทคหกรรม
2ดร. นฤมล ดวงแสงสามัญ
3นาย ทิวัตถ์ วงศ์อุทุมคหกรรม
4นาง พรวิไล สุวรรณโชติคหกรรม
5นาย ธีระพล สีดำศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศธร ทวีรักษ์ปวช.
2นาย วิศรุต พันธุ์คำปวช.
3นาย กิตติภัฎ ไพศาลพันธุ์ปวช.
4นาย ศตวรรษ ชาภักดีปวส.
5นาย ศรัณยู ยุวะบุตรปวส.
6นาย นวมินทร์ แก้วสาลีปวส.
7นางสาว สุกัญญา ล่ำสันปวส.
8นางสาว วารุณี สวยศรีปวส.
9นาย ศิวะพล ศรีโภชน์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรังไหมสู่เชิงพาณิชย์ “หัตถภิรมย์บัวอุบลชาติ”ใช้กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาการฟอกสีของรังไหม และการศึกษาภาวการณ์ติดสีของรังไหมที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้งาน ที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีคุณค่า มีราคาสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“หัตถภิรมย์บัวอุบลชาติ”จากรังไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการนำรังไหมที่เป็นวัสดุธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน ตกแต่งด้วยวัสดุสังเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่า มีลักษณะที่โดดเด่น สวยงาม เพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลได้อย่างเฉพาะตัว
สามรถ เป็นของฝากเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ จัดจำหน่าย ใช้ตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงสัญลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี