ระบบสารสนเทศการจัดการเข้าเยี่ยมเยาวชน ของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ลพบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รณภูมิ นาคสมบูรณ์อุตสาหกรรม
2นางสาว ศิริพิไลย พรหมแพทย์อุตสาหกรรม
3นางสาว ศิริพร บุญธรรมอุตสาหกรรม
4นาย จิตวัฒน์ เปิ่นวงษ์อุตสาหกรรม
5นาย เตชิต รื่นธนากูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติภูมิ เชื้อสมชาติปวส.
2นาย ภูมิภัทร แดงประเสริฐปวส.
3นาย จารุพัฒน์ เคนพรมปวส.
4นาย ธวัชชัย พุทหอมปวส.
5นางสาว กฤติมา เทศแจ่มปวส.
6นางสาว วรัชยา สีสุขปวส.
7นาย วรเชษฐ ทาชาตปวส.
8นาย เอกศิษฐ์ ปล้องประเสริฐปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้ศูนย์ฝึกอบรมเด็กละเยาวชนซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดทางกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปี และการจัดการข้อมูลในรูปแบบเอกสารจึงต้องใช้พื้นที่มากและยุ่งยากต่อการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแก้ไขหรือด้านการค้นหา เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารนั้นอาจมีการชำรุดหรือเสียหายได้ เนื่องจากเอกสารอาจการชำรุดหรือเสื่อมสภาพตามการเวลา ซึ่งระบบสารสนเทศจัดการเข้าเยี่ยมเยาวชน จะช่วยแก้ปัญหาในการบันทึกจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร และลดการชำรุดเสียหายหรือสูญหายได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นระบบสารสนเทศจัดการเข้าเยี่ยมเยาวชน จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบสารสนเทศจัดการเข้าเยี่ยมเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี เป็นระบบสำหรับบริหารจัดการการเข้าเยี่ยมเยาวชน เก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยม วันที่เวลา และประวัติการเข้าเยี่ยมเยาวชน
1.ได้ศึกษาการระบบสารสนเทศจัดการเข้าเยี่ยมเยาวชนศูนย์ฝึกอบรม เด็กและเยาวชน เขต 11 ลพบุรี
2.ได้ระบบระบบสารสนเทศจัดการเข้าเยี่ยมเยาวชนศูนย์ฝึกอบรม เด็กและเยาวชน เขต 11 ลพบุรี