พานพุ่มจากผักตบชวา

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างพานพุ่มจากผักตบชวา 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อพานพุ่มจากผักตบชวาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการ ศูนย์โอท็อป อำเภอเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดสระบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้พานพุ่มจากผักตบชวา โดยสถิติใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อพานพุ่มจากผักตบชวา จำนวนทั้ง 2 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด แยกเป็นด้าน มีด้านที่ 1 ด้านสิ่งประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 และด้านที่ 2 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พานพุ่มสำหรับเป็นเครื่องสักการะบูชา
ตั้งในงานพิธีสักการะบูชา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นาตยา วงษ์กตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธัญญญาพร เฉลยสารน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สิรภพ ใยยธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธีรญา แจ่มสาครพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สามารถ เกิดพรธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรัญญา สมบัติพรมปวช.
2นางสาว พิยดา แดงนกขุ่มปวช.
3นางสาว ศิรินทิพย์ กินขุนทดปวช.
4นางสาว ธนิดา สมพรปวช.
5นางสาว สุวรี ทองอ่อนปวช.