ระบบการตรวจสอบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นาตยา วงษ์กตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สิรภพ ใยยธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธัญญญาพร เฉลยสารน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธีรญา แจ่มสาครพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สามารถ เกิดพรธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สราวุธ บุญเกิดปวส.
2นางสาว สุทธิดา อัมพันธ์สุรินทร์ปวส.
3นาย ณภัทร ภูมิธิปวส.
4นาย ธนากร งามมีศรีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ 2.เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการสั่งงานบนหน้าเว็บไซต์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรดูแลด้านเครือข่ายและข้อมูล หจก.ชัยเจริญนวกิตยานยนต์ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากระบบการตรวจสอบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ โดยสถิติใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ จำนวนทั้ง 2 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.89 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก แยกเป็นด้านดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.88 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ด้านที่ 2 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.90 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแผงวงจรใช้งานร่วม แอร์การ์ด มือถือ ร่วมทั้งโปรแกรมที่เขียนขึ้นทำการตรวจสอบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการสั่งงานบนหน้าเว็บไซต์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตรวจสอบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการสั่งงานบนหน้าเว็บไซต์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต