เครื่องเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมในการจ่ายโหลดหลอดไฟ LED ( T8และSPOTLIGHT ) ที่เสีย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยพิสิษฐ์ ผิวอ่อนอุตสาหกรรม
2นาย วิโรจน์ อยู่เล่ห์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐานันดร์ จิตรธรรมปวช.
2นาย วีรวัฒน์ แซ่โค้วปวช.
3นาย วิชชากร ศิลปสิทธิ์ปวช.
4นางสาว พีรยา นวนเพ็งปวช.
5นาย อภินันท์ สุวรรณรัตน์ปวส.
6นาย ศักดิ์นรินทร์ ชมภูปวส.
7นาย อภิชาต ธรรมสุภาเจริญปวส.
8นาย วรวรรณ วารเลิศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมในการจ่ายโหลดหลอดไฟ LED (T8 และSpotlight) ที่เสียจากการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้งานได้ใหม่เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมในการจ่ายโหลดหลอดไฟ LED (T8 และSpotlight) ที่เสียขึ้น จากการใช้วงจร DC Boost Up Converter ในการรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านเข้ามาจากแบตเตอรี่ 12V ทางด้านออกเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 12V~90V และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 8A มีโวลต์-แอมป์มิเตอร์แบบจอแสดงตัวเลขแบบ LED 7 Segment มีจอแสดงการทำงานแบบ LCD 16*2 และมีระบบป้องกันการลัดวงจรโดยใช้ออโต้ฟิวส์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลดหลอดไฟ LED (T8 และSpotlight) ที่เสียได้
2. สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. นำหลอดไฟ LED ที่เสียให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง
4. ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 VDC และแรงดันไฟฟ้ากระสลับ 220VAC 50 Hz
5. มีขนาด กxยxส (25 ซ.ม.x21 ซ.ม.x9.7 ซ.ม.) น้ำหนัก 1 กิโลกรัม