“Funny game” การสร้างสรรค์สื่อเกมการบันเทิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาพรรณ มาลัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กาญจน์สิริ ภูฮงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุนทรี สาลีผลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อนุกูล ผ่านเมืองปากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ธัณย์นิชา เชาว์เจริญวิเศษพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิพัฒน์ พุฒทองปวส.
2นางสาว กัญจนพร ไม้น้อยปวส.
3นางสาว เบญจวรรณ พุ่มกาหลงปวส.
4นางสาว สุนิษา บุญคงปวส.
5นาย พงศธร ขำศรีปวส.
6นางสาว มณีรัตน์ พุ่มพวงปวส.
7นางสาว ปิยาภรณ์ ศิริรัตน์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการสิ่งประดิษฐ์ “Funny game” การสร้างสรรค์สื่อเกมการบันเทิง เป็นเกม 3 มิติ เข้าใช้ โดยผู้เล่น ทำคะแนนสะสมแต้ม เกี่ยวกับคำศัพท์คอมพิวเตอร์ ที่มีรูปแบบ สีสัน ฉาก และตัวการ์ตูนที่มีความสวยงาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนคำศัพท์ และเพิ่มเติมความรู้ความสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการละเล่นนั้น ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้อย่างถูกต้อง ทำการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และร้อยล ละ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เล่นเกม พบว่า ความพึงพอในอยู่ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจมากสุดในด้านด้านการออกแบบหน้าจอมีความน่าสนใจ และ เกมคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้เล่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เกมส์เพื่อการบันเทิง และสอดแทรกสาระสำคัญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการละเล่นนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยจะให้มีเนื้อหาที่มีแนวทางที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย
- สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยจนนำข้อคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
- ความพึงพอใจของผู้ละเล่นทุกเพศทุกวัย ได้ละเล่นสื่อการบันเทิงหรือวิดีโอเกม ได้มีความพึง พอใจในระดับที่ดีมาก
- เพื่อเป็นแนวทางที่ดีของนักเรียน นักศึกษาที่จบแล้วสามารถใช้ในสถานประกอบการทุกประการ