ครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้ำว้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมพ์ชนา อัครพัฒนศุภสินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ญาณิศา ผลึกเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จำเนียร ยันตะนะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ปรีชาวรรณ อรรถานิธีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย กิตติศักดิ์ เที่ยงทัศน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรางคณา สรรเสริญปวช.
2นางสาว ขวัญจิรา อินทร์นาคปวช.
3นางสาว จันจิรา เขียวแรงปวช.
4นางสาว สรัลพร ผาภูมิชลาศัยปวช.
5นางสาว ณิภาวรรณ พลจันทร์ปวช.
6นางสาว กุ๊กไก่ -ปวช.
7นางสาว สุจันดา เสริมดำรงเกียรติปวช.
8นางสาว มรกต พึงประสพปวช.
9นางสาว วิลาสินี ก้านเหลืองปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

วิจัยครีมขัดรองเท้าสารสกัดเปลือกกล้วยน้ำว้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตครีมขัดรองเท้าที่ให้ความมันวาวจากสารสกัดเปลือกกล้วยน้ำว้า เพื่อศึกษาสรรพคุณของสารสกัดเปลือกกล้วยน้ำว้าในการทำครีมขัดรองเท้า เพื่อศึกษาต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ของสารสกัดเปลือกกล้วยน้ำว้า ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กลุ่มแม่บ้าน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยมีดังนี้ ช่วยลดสารเคมีในสิ่งแวดล้อม 4.50 ระดับความพึงพอใจมากที่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์เหมาะสม 4.46 ,ผลิตภัณฑ์สามารถให้ความมันวาว 4.44 และปริมาณและราคาเหมาะสม 4.41 ค่าเฉลี่ยรวม ระดับความพึงพอใจมาก = 4.45

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
1. เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่หาง่ายมาใช้ประโยชน์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. สร้างรายได้ระหว่างเรียนและนำวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
3. เป็นลดต้นทุนในการผลิต
4.สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตครีมขัดรองเท้าได้
5.มีความมันวาวได้ดีกว่าครีมขัดรองเท้าประเภทอื่นๆ