ระบบควบคุม เปิด – ปิด คอมพิวเตอร์ผ่านสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุนทรี สาลีผลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อาณัฐชัย ไพลดำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุภาพรรณ มาลัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว กาญจน์สิริ ภูฮงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อนุกูล ผ่านเมืองปากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทัศน์ บุญนาคปวส.
2นาย พีรพัฒน์ เผ่นโผนปวส.
3นางสาว อนุธิณี แก้วศรีงามปวส.
4นาย ณัฐพงศ์ นิลพฤกษ์ปวส.
5นาย สุพพัต กองตันปวส.
6นางสาว ปิยะพัฒน์ วรรณชัยปวส.
7นาย โยธา สรหงษ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรีบเร่งในแต่ละวันจนอาจทำให้หลงลืมในการ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงทำให้เกิดแนวคิดการทำระบบควบคุมเปิด-ปิดคอมพิวเตอร์ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีระบบควบคุม ที่สามารถเปิด-ปิด คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
2. สามารถควบคุม เปิด-เปิด คอมพิวเตอร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบ WiFi
1. ได้ระบบควบคุม เปิด-ปิด คอมพิวเตอร์ผ่านสมาร์ทโฟน
2. สามารถควบคุม เปิด-เปิด คอมพิวเตอร์ได้ในระยะไกล