ระบบช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยการสั่งงานด้วยเสียง Siri ผ่านสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริพร บุญธรรมอุตสาหกรรม
2นาย รณภูมิ นาคสมบูรณ์อุตสาหกรรม
3นาย จิตวัฒน์ เปิ่นวงษ์อุตสาหกรรม
4นางสาว ศิริพิไลย พรหมแพทย์อุตสาหกรรม
5นาย เตชิต รื่นธนากูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนาธิป ปานสอาดปวส.
2นาย เมธาสิทธิ์ สืบทิปวส.
3นาย ธีรนัย นาคประดิษฐ์ปวส.
4นาย ธนพนธ์ ผาสุขปวส.
5นาย อัครวินท์ สนธิปานปวส.
6นาย ธนบดี แจ่มโพธิ์กุลปวส.
7นาย ศราวุธ มูลสิงห์ปวส.
8นาย ธีรวัฒน์ ก้านนาคปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ซึ่งการพัฒนาจากระบบไฟภายในบ้านให้มีการควบคุมได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งระบบไฟภายในบ้านปกติผู้ใช้งานจะต้องเดินไปที่สวิตช์เพื่อ ปิด ไฟดวงนั้นๆ ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนา ระบบควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างร่วมกับเทคโนโลยี Siri iOS โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวก จึงพัฒนาระบบระบบควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างร่วมกับเทคโนโลยี Siri iOS ขึ้นช่วงเวลากลางวัน และเมื่อไม่มีแสงจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Switching Power Supply นอกจากนี้ยังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้องไฟฟ้าดับ ไฟตก ยังช่วยผู้สูงอายุได้ใช้งานสะดวกสบายเป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อสร้างระบบควบคุมไฟฟ้าผ่าน Siri Application
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
1. ได้ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่าน Siri Application
2. ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ได้รับความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า