ละแซพร้อมน้ำยากึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ละแซพร้อมน้ำยากึ่งสำเร็จรูป โดยใช้แป้งข้าวมะจานูร่วมกับสารโพลีแซคคาร์ไรด์จากเมล็ดทุเรียน ผลการทดลอง พบว่า ผลิตภัณฑ์ละแซที่มีการทดแทนด้วยแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งข้าวมะจานู ที่ร้อยละ 10 ของน้ำหนักแป้ง ทำให้เส้นละแซมีค่าเวลาในการต้มสุก และความแข็งของเส้นละแซ รวมทั้งการคืนรูปมีลักษณะใกล้เคียงเส้นสดมากที่สุด การเติมโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ดทุเรียน ร้อยละ 6 ได้รับคะแนนการประเมินความชอบโดยรวมสูงสุด และมีค่าความแข็ง และค่าแรงดึงขาด สูงสุด และน้ำยาละแซสูตรที่ 4 ได้รับคะแนนการยอมรับทั้งทางด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การนำข้าวมะจานู ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปัตตานี และการเติมโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ดทุเรียน ส่งผลให้เส้นละแซมีความเหนียว และมีเส้นใยหยาบเพิ่มมากขึ้น ผ่านกระบวนการทำแห้ง ทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
การผ่านกระบวนการทำแห้งและคืนรูปด้วยน้ำร้อนยังคงรสชาติเดิมของน้ำยาละแซได้ดี บรรจุในถ้วยพลาสติกที่ทนทานต่อการฉีกขาดหรือการกระแทก ทนทานต่อความร้อนสูง และสามารถเข้าไมโครเวฟได้ สะดวกในการรับประทาน และการขนส่งได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สูรยานี บาราเฮงคหกรรม
2นางสาว กมลทิพย์ ทองสุขคหกรรม
3นางสาว ดีลา เถาะคหกรรม
4นางสาว ปาวีณา หลีหมัดคหกรรม
5นางสาว รูบัยอะห์ สาคอมะแซคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วัลมูนีรา แวโน๊ะปวช.
2นางสาว นัจมีซัรวาตี หะยีหะมะปวช.
3นางสาว นูรมี ปาแซปวช.
4นางสาว อาซียะห์ ตาเหร์ปวช.
5นาย เซาฟี สาและปวส.
6นางสาว เราะห์มาตีนา อัลวานปวส.