เว็บไซต์ระบบร้านเสริมสวย (BEAUTY SALON SYSTEM WEBSIDE)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณธษา สุจิตโตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นิพาพรรณ มลศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศิวะ วิสุทธาจารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สุรัตน์ ห่อหอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เฉลิมพร เกษราชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยวัฒน์ ทรงเจริญปวส.
2นาย วัทน์ศิริ หออัษฎาวุธปวส.
3นาย จักรกฤษ ตั้งเต็มเกียรติปวส.
4นางสาว ตันหยง บุญมีปวส.
5นางสาว ขนิษฐา พุ่มบางแก้วปวส.
6นางสาว ชลธิชา เจริญแสนปวส.
7นางสาว อนุวรรณ อ่อนประทุมปวส.
8นางสาว นันทนา ศิริธรรมปวส.
9นางสาว นารีรัตน์ บัวเลิงปวส.
10นางสาว ภัทรภร กาญจน์เลิศวงศ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เว็บไซต์ระบบร้านเสริมสวย มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทำเว็บไซต์ระบบร้านเสริมสวย ที่สามารถจองคิวในการใช้บริการร้านเสริมสวย และเพื่อสั่งซื้อสินค้าภายในร้านเสริมสวยทำให้สะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังร้านเสริมสวยและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการให้บริการร้านเสริมสวย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ระบบร้านเสริมสวย และในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าของร้าน และผู้ใช้บริการร้านเจี๊ยบเสริมสวย จำนวน 50 คน ในภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ระบบร้านเสริมสวย คิดเป็นร้อยละ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เว็บไซต์ระบบร้านเสริมสวยมี ระบบ Admin ที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลได้ และ ระบบ User ที่มีบริการซื้อขายสินค้า , จองคิวการบริการ และบริการเว็บบอร์ด
เว็บไซต์ระบบร้านเสริมสวย สามารถจองคิวบริการ และผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเองว่าจองบริการอะไรบ้าง และสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทางเว็บเป็นสื่อกลางในการขาย นอกจากนี้ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถอ่านข่าวประกาศต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้ประกาศ รวมไปถึงผู้ใช้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางเว็บบอร์ดได้