เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ ป่าวรรณอุตสาหกรรม
2นาย สำเริง เอี่ยมสะอาดอุตสาหกรรม
3นาย อภัย สุดจิตรอุตสาหกรรม
4นาย สมเกียรติ ยาประเสริฐอุตสาหกรรม
5นาย เอกชัย แทนโปอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาณาจักร แก้วไทยปวช.
2นาย สุขสันต์ แย้มชูติปวส.
3นาย ชัยวัฒน์ ดวงใจปวส.
4นาย ศิริมงคล วรรณลาปวส.
5นางสาว ไพรินทร์ ผลทองปวส.
6นางสาว กมลวรรณ อินทชัยปวส.
7นาย อภิสิทธิ์ พันธ์ศรีปวส.
8นาย นิธิกร สีดาปวส.
9นาย พันธกานต์ หริรักษ์ปวส.
10นาย ณัฐพล ทองทัพปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการจัดทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ โดยให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน ทำการทดลองวัดค่าความแตกต่างของอุณหภูมิที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายในห้อง แล้วบันทึกผลการทดลอง และศึกษาความพึงพอใจ โดยให้กลุ่มนักศึกษาจำนวน 10 คน สังเกตการทดลองและประเมินความพึงพอใจ นำผลมาหาค่าเฉลี่ย(x ̅)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผลการวิจัยร พบว่า เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนของอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3 องศา เป็นไปตามสมมุติฐาน และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ในระดับ ดี เป็นไปตามสมมติฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้แลกเปลี่ยนอากาศได้ มีประสิทธิภาพ
2. วัสดุราคาถูก แต่ได้ประโยชน์สูง
3. ติดตั้งได้ง่าย
เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ มีประสิทธิภาพสามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้ นำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากห้องและทำให้ออกซิเจนภายในห้องเพิ่มมากขึ้น ขณะอุณหภูมิ(เย็น)ภายในห้องเท่าเดิม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอากาศผ่านครีบความเย็น