รถซาเล้งไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

รถซาเล้งไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เป็นรถที่ใช้แก้ปัญหาด้านการใช้น้ำมัน ทำให้ส่งผลต่อสภาพอากาศที่ไม่เป็นมลพิษ และลดปัญหาด้านเสียงจากยานพาหนะที่มีการสันดาปจากน้ำมัน ทีสำคัญสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า DC 12V DC 36V และ 220V ( AC ) โดยได้พลังงานจากฮัปมอเตอร์ ไดร์ชาจรถยนต์ แบตเตอรี่ และพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานแบบหมุนเวียนในการใช้บรรทุกขับขนส่งสิ่งของต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรง และกระแสสลับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นรถซาเล้งไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่มีล้อ 3 ล้อ สามารถใช้ในการขนส่งสินค้า หรือบรรทุกสิ่งของได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยได้พลังงานจากฮัปมอเตอร์ ไดร์ชาจรถยนต์ แบตเตอรี่ และพลังงานจากแสงอาทิตย์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า DC 12V DC 36V และ 220V ( AC ) ได้
1. ผลิตกระแไฟฟ้า DC 12V DC 36V และ 220V ( AC ) ได้
2. สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรง และกระแสสลับได้
3. สามารถใช้ในการบรรทุกขับขนส่งสิ่งของต่างๆ ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชวลิต ศรีเลิศอุตสาหกรรม
2นาย สมาน นิลขันธ์อุตสาหกรรม
3นาย เอกชัย ศิริวงศ์อุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. ภควัต ศรีบุญเรืองอุตสาหกรรม
5นาย โรจนศักดิ์ นวลหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติศักดิ์ คันศรปวช.
2นาย ชัชวาล สุวรรณทองปวช.
3นาย ชัยชนะ มะลิวงค์ปวช.
4นาย ธนพล วรสุทธิ์ปวช.
5นาย วรวัฒน์ จำปาทองปวช.
6นาย วัชรพล โพธิ์คำปวช.