อุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อสายยาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อำไพร ผาสีดาอุตสาหกรรม
2นาย อุทัย ศรีวิชาอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. นิวัฒน์ ภูงามอุตสาหกรรม
4นาย อนุวัฒน์ น้อยวิรกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศักดิ์ จู่มาปวส.
2นาย ณัฐพล คูสนั่นปวส.
3นาย ปัจจนนท์ บุญละครปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพบว่าประชาชนทั่วไปและชาวเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกพืช ส่วนมากนิยมใช้ท่อยางรดพืชผักมักมีปัญหาในเรื่องของท่อยางแตกหรือขาด ทำให้การลำเลียงน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกต้องใช้ท่อต่อกันหลายๆตัว และยังต้องใช้สายรัดท่อให้แน่ทนต่อแรงดันของน้ำ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสายรัดท่อยางหลายตัว ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของสายรัดท่อ จึงคิดค้นอุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อสายยาง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและชาวเกษตรกร ที่นิยมใช้ท่อยางรดพืชผักมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงแทนการใช้สายรัดท่อที่มีราคาแพง และยังง่ายต่อการปฏิบัติงานเพราะไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์อะไรมากมายในการปฏิบัติงาน จากข้อมูลข้างต้นทำให้ผู้คิดจะศึกษาอุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อสายยาง ที่สามารถใช้เป็นของอุปกรณ์เครื่องมือช่างประจำบ้าน ซึ่งผู้คิดอุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อสายยาง รู้จัก ประยุกต์สิ่งประดิษฐ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ต่อยอดได้ และเป็นวัสดุที่คงทนใช้งานได้นาน สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด และสามารถผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อสายยาง โดยสร้างขึ้น ตามวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อสายยาง และเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อสายยาง ลักษณะของอุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อสายยางใช้งานง่าย สะดวก จากการทดสอบโดยการใช้อุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อสายยาง ในการทดลองใช้กับสถานที่บางส่วนพบว่าใช้งานได้จริงและประหยัดค่าใช้จ่ายและตัวเครื่องไม่มีกลไกที่ซับซ้อนไม่เกิดการขัดข้อง โครงงานชิ้นนี้ จึงสำเร็จที่ผู้จัดทำได้ตั้งเป้าไว้ทุกประการ
1. ได้อุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อที่มีประสิทธิภาพ
2.สามารถนำอุปกรณ์ดึงลวดมัดท่อ ไปสู่การจำหน่ายได้