รู้ทันแก๊ส

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันจุบันแก๊สLPGว่ามีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตเรามากขึ้นถือได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถนำมาเป็นประโยชน์ได้หลายอย่าง ซึ่งถือได้ว่าในปัจจุบันนี้มีการนิยมใช้กันอย่างแพรหลายในรถที่วิ่งอยู่ตามท้องถนน อีกอย่างที่เป็นประโยชน์สำคัญและยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือแก๊สLPG ไปเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารตามบ้านเรือนตามร้านอาหารหรือตามที่ต่างๆที่มีการประกอบอาหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าแก๊สLPG มีประโยชน์ มากมาย แต่ทุกคนทราบหรือไม่ว่าแก๊สเหล่านี้มีอันตรายมากมายเกิดการรั่วไหลออกมา เพราะแก๊สเหล่านี้เกิดประกายไฟสามารถติดไฟหรือระเบิดขึ้นมาได้ หากสูดดมมากเกินไปสามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดประดิษฐ์เครื่องรู้ทันแก๊ส ตรวจจับแก๊สLPG ในครัวเรือน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ และจะเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดการใช้แก๊สLPG ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเลือกระดับปริมาณแก็สที่จะทำการแจ้งเตือนให้แก่ผู้ดูแลได้รับทราบถึงแม้ผู้ดูแลจะไม่ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ตาม สามารถตัดการปล่อยแก็สได้ทันท่วงที และทำการแก้ปัญหาการรั่วไหลของแก๊สไวไฟก่อนจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
1. อุปกรณ์สามารถนำไปใช้งานได้จริงในครัวเรือนเพื่อเตือนเวลาแก๊ส LPG รั่วไหล
2. ได้เรียนรู้คุณสมบัติการใช้งานโมดูล MQ-5
3. นำแนวคิดนี้มาประยุกต์เพื่อใช้งานได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรายุส โชติรักษ์อุตสาหกรรม
2นาย วสันต์ สุขย้อยอุตสาหกรรม
3นางสาว ปุณณภาไท คำนวณสามัญ
4นางสาว ชนิดาภา ส่งบำเพ็ญสามัญ
5นาย สัตยา หัตถิยาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยะวัฒน์ ขวัญเกลี้ยงปวช.
2นาย กัมปนาทท์ เกลาจีนปวช.
3นาย พงศกร เพชรโยธาปวช.
4นาย ราเชนท์ ทองเชื้อปวส.
5นาย ปิยพัทร การะเกตุปวส.
6นาย วาทิตย์ พรหมทองปวส.
7นาย ชัชวาล พงศ์ไตรภูมิปวส.
8นาย ณัฐพงศ์ รัตนฉวีปวส.
9นาย ชญานิน หลีเหมปวส.
10นาย วราวุธ เอียดมีปวส.