อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินเอนกประสงค์ P.WALK

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินอเนกประสงค์ P.WALK เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินของผู้สูงอายุ และช่วยกระตุ้นการเดินของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ช่วยและลดภาระให้กับผู้ดูแลได้ ตัวอุปกรณ์ยังสามารถปรับระดับได้ตามความสูงต่ำของผู้ป่วยแต่ละคน มีขนาดเล็กลง เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น มีน้ำหนักเบา มี ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงเหมาะสำหรับกลุ่ม ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง และผู้สูงอายุ ในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินอเนกประสงค์ P.WALK เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินของผู้สูงอายุ และช่วยกระตุ้นการเดินของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวหรือลุกเดินจากเตียงได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีอุปกรณ์ที่คอยช่วยพยุงเดิน ตัวอุปกรณ์ยังสามารถปรับระดับได้ตามความสูงต่ำของผู้ป่วยแต่ละคน เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงเหมาะสำหรับกลุ่ม ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง และผู้สูงอายุ ในการใช้งาน
1. ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องและผู้สูงอายุ
2. เป็นอุปกรณ์ช่วยการฟื้นฟู สภาพร่างกายหลังเข้ารับการผ่าตัด
3. เป็นทางเลือกให้แพทย์และพยาบาล นาอุปกรณ์ไปใช้กระตุ้นการเดินสาหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด ในโรงพยาบาลของรัฐ
และของเอกชน ทั่วประเทศได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย รอยศรีอุตสาหกรรม
2ดร. ธิปดิ์ ภาสว่างผู้บริหาร
3นาย อรรถชัย อรรถโยโคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว เกศรินทร์ ศรีจานเหนือสามัญ
5นางสาว พัชราพา มูลถวิลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อริสา โมนาติปวช.
2นางสาว อรไพลิน ไกรประสิทธิ์ปวช.
3นาย ฐิติพล คุณพิมพ์ปวช.
4นาย พงษ์พิสิทธิ์ พงษ์สมศักดิ์ปวส.
5นาย จิรวัฒน์ รอดสุโขปวส.
6นาย ศุภโชค น้อยพันท้าวปวส.
7นาย เอกภพ พลศรีพิมพ์ปวส.
8นางสาว อริสา ปลาดตาปวส.
9นาย สิทธิพล วิลัยเลิศปวส.
10นางสาว อริสรา พลสอนปวส.