อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินเอนกประสงค์ P.WALK

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินอเนกประสงค์ P.WALK เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินของผู้สูงอายุ และช่วยกระตุ้นการเดินของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ช่วยและลดภาระให้กับผู้ดูแลได้ ตัวอุปกรณ์ยังสามารถปรับระดับได้ตามความสูงต่ำของผู้ป่วยแต่ละคน มีขนาดเล็กลง เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น มีน้ำหนักเบา มี ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงเหมาะสำหรับกลุ่ม ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง และผู้สูงอายุ ในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินอเนกประสงค์ P.WALK เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินของผู้สูงอายุ และช่วยกระตุ้นการเดินของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวหรือลุกเดินจากเตียงได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีอุปกรณ์ที่คอยช่วยพยุงเดิน ตัวอุปกรณ์ยังสามารถปรับระดับได้ตามความสูงต่ำของผู้ป่วยแต่ละคน เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงเหมาะสำหรับกลุ่ม ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง และผู้สูงอายุ ในการใช้งาน
1. ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องและผู้สูงอายุ
2. เป็นอุปกรณ์ช่วยการฟื้นฟู สภาพร่างกายหลังเข้ารับการผ่าตัด
3. เป็นทางเลือกให้แพทย์และพยาบาล นาอุปกรณ์ไปใช้กระตุ้นการเดินสาหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด ในโรงพยาบาลของรัฐ
และของเอกชน ทั่วประเทศได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย รอยศรีอุตสาหกรรม
2ดร. ธิปดิ์ ภาสว่างผู้บริหาร
3นาย อรรถชัย อรรถโยโคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ทรงศักดิ์ ปั้นดาอุตสาหกรรม
5นางสาว เกศรินทร์ ศรีจานเหนือสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อริสา โมนาติปวช.
2นางสาว อรไพลิน ไกรประสิทธิ์ปวช.
3นาย พงษ์พิสิทธิ์ พงษ์สมศักดิ์ปวส.
4นาย จิรวัฒน์ รอดสุโขปวส.
5นาย ศุภโชค น้อยพันท้าวปวส.
6นาย เอกภพ พลศรีพิมพ์ปวส.
7นางสาว อริสา ปลาดตาปวส.
8นาย สิทธิพล วิลัยเลิศปวส.
9นางสาว อริสรา พลสอนปวส.