ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเสียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเลิศ เจยาคมอุตสาหกรรม
2นาย กฤตพงศ์ สุขสวัสดิ์อุตสาหกรรม
3นาย สมเกียรติ แถมเพ็ชร์อุตสาหกรรม
4นาย ประเสริฐ คงสงอุตสาหกรรม
5นาย ธนพงศ์ มูสิกะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพรัตน์ สุขดีปวส.
2นาย ธนวรรธน์ กิจวิจิตรปวส.
3นาย เกริกวุธ บุศราทิศปวส.
4นาย ฐาปกรณ์ เสือแก้วปวส.
5นาย ภานุพงศ์ นวลสงปวส.
6นาย สุทธิภัทร หอยสกุลปวส.
7นาย อติคุณ เสนประดิษฐ์ปวส.
8นาย ณฐกร หนูแก้วปวส.
9นาย ธนะศักดิ์ ส่งสุทธิตปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีประโยชน์อย่างมาก หากนำมาใช้ให้ถูกต้อง ปัจจุบันมีแอปลงโปรแกรมต่างๆ มากมายที่อำนวยความสะดวกในการพัฒนาต่อยอด การส่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทั้งผู้ที่พิการ ที่ไม่สะดวกในการเดิน หรือเคลื่อนไหว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สั่งควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียง ภายในระบบมือถือ ทำให้สะดวกและง่ายต่อการดำเนินชีวิตของผู่้ใช้
ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานหรือช่วยเหลือตัวเองของคนพิการ ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง