จุลินทรีย์ดีต่อคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง มณีรัตน์ รัตนผลเกษตรกรรม
2นาง กัญญานี ชูวงศ์เกษตรกรรม
3นางสาว ณทัดตา สงวนพวกสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว แสงอุษา ลัดดีปวช.
2นางสาว พิมชนก เสนาะสลุงปวช.
3นางสาว ธนัชพร พุ่มสุดาปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลิตจุลินทรีย์จากต้นกล้วยโดยฝานต้นกล้วยเป็นชิ้นบาง 3.5 กก. หมักกับกากน้าตาล 1.5 กก. และ เกลือ 0.5 กก.หมักนาน 10 วัน กรองเอากากออก นำน้าหมักผสมน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1:3 รดต้นอ่อนผักบุ้งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นออ่อนผักบุ้ง เปรียบเทียบกับการใช้อีเอ็ม น้ำหมักจากใส้ปลา และน้ำเปล่า พบว่าน้ำหมักจุลินทรีย์จากต้นกล้วยสามารถทำให้ต้นอ่อนผักบุ้งที่อายุ 12 วัน มีความสูงเฉลี่ย 15.00 ซม. เฉลี่ยสูงกว่าต้นอ่อนผักบุ้งที่รดด้วยอีเอ็ม น้ำหมักจากใส้ปลา และน้ำเปล่าที่มีความสูงเฉลี่ย 13.83 ซม, 13.16 ซม. และ 14.00 ซ.ม ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นของเหลว สีน้ำ้ตาลเข้ม
2. ใส่ขวดที่มีหัวพ่นเป็นละอองเหมาะสำหรับการปลูกผักแบบปราณีต
3. มีประสิทธิภาพในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
1. ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
2. ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากสวนกล้วย
3.ใช้ฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี