ศิราภรณ์ จากภูมิปัญญาไทยสู่วิถีใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วิไลภรณ์ สมดวงศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พรรณี ลาโพธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุภาวดี พรหมโสภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง จารุณี แก้วหาดีอุตสาหกรรม
5นาย สมเกียรติ สมดวงศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ บุญชัยปวส.
2นางสาว ณิชกานต์ อันทะลัยปวส.
3นาย ศรีสกุล สังสุวรรณ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โครงการศิราภรณ์ จากภูมิปัญญาไทยสู่วิถีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีเจตคติที่ดีต่อวิชานาฏศิลป์รู้จักพัฒนาและรักษาทรัพยากรให้มีคุณค่า ในการจัดทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย มีขั้นตอนดังนี้ คือ 1. การขึ้นโครง 2. การทำดินกดลาย 3. การประกอบชิ้นงานจากการศึกษา พบว่า 1. นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 2. สามารถเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 3. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการในการทำงานและการประกอบอาชีพ 4. นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากการทำโครงงานเรื่อง “การทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย” สามารถทำให้นักเรียนมีความรู้ในการประดิษฐ์เครื่องประดับที่ใช้ในนาฏศิลป์ไทย และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบเครื่องประดับอื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ และยังเป็นหนทางสู่การประกอบอาชีพการทำเครื่องประดับศิราภรณ์ได้มากยิ่งขึ้นด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องประดับศิราภรณ์ จากภูมิปัญญาไทยสู่วิถีใหม่ เป็นเครื่องประดับตกแต่งตามร่างกายให้สวยงาม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ที่ใช้ในการประกอบการแสดง
2. นักเรียนมีทักษะความสามารถในการคิดค้นลวดลายใหม่ ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น
3. นักเรียนมีทักษะในการทำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. นักเรียนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้