เครื่องสูบน้ำพลังงาน 2 ระบบอัตโนมัติ

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ด้วยในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรทำการเกษตรพืชไร่ พืชสวน หรือ ชาวนา มุ่งมั่นที่จะทำให้ผลผลิตออกมีดีและมีคุณภาพ เพือจำหน่ายได้ราคา เป็นรายได้ในครอบครัว ซึ่งปัจจัยหลักก็คือน้ำที่เข้ามาทำการเกษตรนั้นเอง หากแต่บางพื้นทีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำเพื่อเข้าแปลงเกษตร เดิมทีจะเป็นแรงงานคนที่ตักน้ำเข้าออกแต่ปัจจุบันแรงงานหายากและมีต้นทุนค่าแรงสูง ฉนั้นต้องเป็นเครื่องทุ่นแรงในการสูบน้ำเข้ามาก็จะมีต้นทุนเรื่องค่าเชื้อเพลิงเข้ามา ซึ่งจะเป็นต้นทุนและภาระของเกษตกร ดังนั้นกลุ่มผู้จัดทำจึงมองเห็นภาระค่าใช้จายของผู้ประกออาชีพที่สูงขึ้น จึงสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงาน 2 ระบบอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้อาชีพนี้ลดต้นทุนได้ เพิ่มผลผลิตหากได้จำนวนน้ำเพียงพอซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตมากและมีคุณภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โดยเครื่องสูบน้ำพลังาน 2 ระบบอัตโนมัตินี้จะประกอบไปด้วยโซล่าเซลล์แบตเตอร์รี่ในสูบน้ำเพื่อลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิง และอีกระบบคือเครื่องยนต์เวลาไม่มีแสงแดดหรือเวลากลางคืนก็สามารถใช้เครื่องยนต์ในการสูบน้ำได้ โดยงพลังงานแบตเตอรี่ได้ปริมาณน้ำ 1100 ลิตร ต่อนาที และเครื่องยนต์ได้ปริมาณ 1500 ลิตร ต่อชั่วโมง สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือและรายงานสถานะการทำงานได้
1.เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของเกษตร
2.ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.เพื่อได้แนวทางในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รุ่งชัย แก่นสากลอุตสาหกรรม
2นาย โสภณวิชญ์ บุญเสืออุตสาหกรรม
3นาย รัฐกิจ บุญญะริกพันธ์ุชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนภร สุขเกษมปวช.
2นาย ชญานิน แก้วตระกูลปวช.
3นาย วุฒิชัย พานพบปวช.
4นาย เสถียรพงษ์ นาโพธิ์ปวช.
5นางสาว จิราภรณ์ กองศรีปวช.