มาลัยใบตาล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สายธาร อระภาพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อัญญรัตน์ สุขสิงห์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง กรรณิกา ธรรมมาลีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุปราณี พรใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ลักษณารีย์ เสนาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรทิพย์ ทาเคลือบปวช.
2นางสาว ศิริยากรณ์ พรมสิงห์ปวช.
3นาย พงศกร สนสุวันปวช.
4นางสาว ปนัดดา ศรีสันต์ปวช.
5นางสาว สุวรรณี ทาคำห่อปวช.
6นางสาว สุกัญญา นาคาปวช.
7นางสาว ชัญญานุช อ่างรัมย์ปวช.
8นางสาว วนียา จำปาป่าปวช.
9นางสาว สุดารัตน์ วงษ์สาลีปวช.
10นางสาว จามจุรี ชนะกุลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการทำพวงมาลัยจากใบตาล 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของมาลัยจากใบตาล 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพวงมาลัยจากใบตาล ผลการศึกษาพบว่า 1)ใบตาลมีความสามารถนำมาถักสานเป็นพวงมาลัยได้ 2)การใช้งานมีความเหมาะสม คือ สามารถตกแต่งบ้านเป็นของ ที่ระลึกได้ 3)ผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่มีต่อพวงมาลัยจากใบตาลพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ ให้มีความสวยงาม และสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจาก
ใบตาลให้มีความแปลกใหม่ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ วิธีการทำง่าย วัสดุอุปกรณ์หาได้ง่านในชุมชน
สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาแปรรูปแบบผลิตภัณฑ์อื่นได้ และใช้ประโยชน์เป็นของฝากและของที่ระลึก