เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ ผาสุขรูปอุตสาหกรรม
2นาย สุรัตน์ ลิมป์ประเสริฐกุลอุตสาหกรรม
3นาย เอกชัย แสนเย็นอุตสาหกรรม
4นาย ศิริวัฒน์ บัวภาอุตสาหกรรม
5นาย สถาพร ฝ่ายชาวนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปณต ราชวงศ์ปวช.
2นาย พล แสงจันทร์ปวช.
3นาย วัชระ กาแก้วปวช.
4นาย ทศเทพ โพนทองปวช.
5นาย คุณากร สีตะสุตปวช.
6นาย นวพล กลิ่นละออปวช.
7นาย พิทูร สังข์สินธิ์ปวช.
8นาย เฉลิมชัย ไผ่จันทร์ปวส.
9นาย นาอภิสิทธิ์ แก้วฝายนอกปวส.
10นาย จีรวัฒน์ นิยมสวนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์เครื่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานเครื่องปรับอากาศในการใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุด ผู้ใช้สามารถรู้ว่าเครื่องปรับอากาศทำงานปกติหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังไฟฟ้าในขณะทำงาน ความสกปรกจากสิ่งอุดทัน และระดับน้ำยา ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลง นอกจากใช้ตามบ้านเรือนแล้วยังสามารถใช้งานตามสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีเครื่องปรับอากาศหลายๆ ตัว ทำให้ผู้ประกอบการสามารถรู้ว่าเครื่องปรับอากาศแต่ละตัวใช้กำลังไฟฟ้าเท่าไร มีปัญหาหรือไม่ สามารถวางแผนในการประหยัดพลังงานได้ถูก และกรณีลืมปิดยังสามารถสั่งปิดเครื่องปรับอากาศผ่านระบบ IoT ได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

2. ใช้กับเครื่องปรับอากาศแบบแขวนและแบบติดผนัง ขนาด 9000-25000 BTU 220VAC ได้ทุกรุ่น
3 มี LED แสดงสถานะความสกปรก, ระดับน้ำยา และสถานะการเชื่อมต่อ WiFi
4 มีสวิตช์ สำหรับใช้งานในโหมดอัตโนมัติ (AUTO), โหมดควบคุมด้วยตัวเอง (MANUAL) และสวิตซ์เปิด-ปิด
5 แสดงค่ากำลังไฟฟ้าการใช้เครื่องปรับอากาศ, ชั่วโมงการใช้งานและค่าไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ในแต่ละเดือน
6 ควบคุมการปิด-เปิดดูหน้าเครื่องและผ่านแอปพลิเคชั่น และมีการแจ้งเตือนผ่าน LINE ในกรณีเครื่องปรับอากาศมีปัญหา
1. เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า วางแผนในการประหยัดพลังงานได้ถูก