Air Jet Theament

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิวดล บุดทะสุอุตสาหกรรม
2นาย พิสิษฐ์ คชสารอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.อ. เอกวิทย์ หนูห่วงอุตสาหกรรม
4นาย เดชา พัฒนประสิทธิ์ชัยอุตสาหกรรม
5นาย จิรภรณ์ พันทวีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิติวัตร์ พาลเหนือปวส.
2นาย บวร ไชยคำภาปวส.
3นาย พีรพล ปินะภาปวส.
4นาย สุริยา บุปผาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ด้านประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ที่ เท่ากับ 4.86 และ S.D เท่ากับ 0.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากแบบประเมินทั้งหมดมีคุณภาพในระดับ ดีมาก การประเมินคุณภาพด้านโครงสร้างมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ที่ เท่ากับ 4.59 และ S.D เท่ากับ 0.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากแบบประเมินส่วนใหญ่มีคุณภาพในระดับ ดีมาก ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องเติมออกซิเจนให้กับน้ำที่อาศัยหลักการพ่นอากาศใส่น้ำโดยตรงแล้วใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์ทำให้ประหยัดพลังงาน
สามารถนำเครื่องนี้ไปบำบัดน้ำเสียได้