ระบบการเกษตรควบคุมด้วย IoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คารม กล่ำเพียรอุตสาหกรรม
2นาง รสิกาญจน์ กล่ำเพียรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สราวุฒ นามวีปวส.
2นาย สุรพล ลานเลี้ยงชีพปวส.
3นาย ฉัตรดนัย ห้อยยี่ภู่ปวส.
4นางสาว นันทวรรณ เกิดพืชปวส.
5นางสาว ชุติกาญจน์ บัวคำปวส.
6นาย อภิลักษณ์ ทองคงปวส.
7นาย ปรัชญา เดชจิระกุลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการออกแบบระบบการเกษตรควบคุมด้วย IoT เนื่องจากคณะผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันนี้งานทางการเกษตรหลายๆ อย่างมีความต้องการการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น โดยเป็นการเพาะเลี้ยงในโรงเรือนที่เป็นระบบปิด เพื่อลดผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ โรคระบาดหรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดและควบคุมและคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า IOT เข้ามาใช้ควบคุมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และยังช่วยประหยัดเวลาในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. วัดและควบคุมอุณหภูมิกับความชื้น
2. สามารถตั้งเวลาทำงาน
3. รับสัญญาณจากตัวเซนเซอร์ระดับน้ำได้ 2 ตัว (ระดับต่ำ และ ระดับสูง) นำไปควบคุมปั๊มน้ำได้ 1 ตัว
4. สามารถควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบอินเตอร์เน็ต
5. ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้
1 สามารถนำไปใช้ควบคุมโรงเรือนแบบปิดซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
2 ประหยัดเวลาในการทำงาน
3 สามารถนำไปใช้เป็นระบบควบคุมโรงเรือนทางการเกษตรด้านอื่นๆ ได้
4 ได้รับความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม และทางด้านเกษตรเพิ่มขึ้น