ดินผสมพร้อมปลูกสูตรอินทรีย์

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ดินผสมพร้อมปลูกอินทรีย์เข้ามาทดแทนปุ๋ยเคมี ในขณะที่เกษตรกรมีความต้องการและยอมรับมาก เนื่องจากการผลิตดินพร้อมปลูกสูตรอินทรีย์ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตมากตามไปด้วย โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งจากเกษตรกร ซึ่งมีอยู่ปริมาณมากบางส่วนได้มาจากหน้าดิน ขลุยมะพร้าว แกลบดิบ แกลบดำ ใบกล้ามปู จุลินทรีย์ ซึ่งวัสดุพวกนี้จะถูกปล่อยทิ้งให้เน่าสลายหรือเผาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติ ดินร่วน โปร่ง มีน้ำหนักเบา อินทรียวัตถุมาก นอกจากจะปรับสภาพเนื้อดินให้ดีขึ้นแล้ว ยังพบว่ามีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวกระถางและไม้กระถาง คือเป็นปุ๋ยโดยตรงให้กับพืช แต่อาจจะไม่มากเหมือนปุ๋ยเคมีก็ตาม
1. ช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ดินผสมพร้อมปลูกสูตรอินทรีย์ มาทดแทนปุ๋ยเคมี
2. ช่วยปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
3. มีความสม่ำเสมอของคุณภาพทำให้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมพ์ฤดี สาโถนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นิติกร ภูตะอินทร์เกษตรกรรม
3นาง ชาลิดา ศรีชารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว บุหงา อินเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พานุกรณ์ ดรรชนีมาศปวช.
2นาย ปิยวัฒน์ มิ่งชะนิดปวช.
3นางสาว วริน รัววิชาปวช.
4นาย วีรชน แสงกล้าปวช.
5นางสาว ฉัตรดาพร สอนเต็มปวช.