เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกาบหมาก V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุรีย์พร นาคูณสามัญ
2นาย ชาญณรงค์ ไชยนราอุตสาหกรรม
3นาย ธนกร สุขส่งอุตสาหกรรม
4นางสาว สุจีรา วิชาชาติสามัญ
5ว่าที่ ร.ต. เอกพล บุรกรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จตุพล แตกช่อปวส.
2นาย ชินดนัย วงศ์ประสารปวส.
3นาย ธนโชค เกษหงษ์ปวส.
4นางสาว วาสนา นันทพันธ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกาบหมาก V.2 มีฐานเครื่องเป็นรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมหัวตัด กว้าง 600 mm ยาว 700 mm สูง 795 mm มีแม่พิมพ์ประกอบด้วยแม่พิมพ์ตัวผู้ และตัวเมียติดตั้งไว้บนยอดพีระมิด ควบคุมการทำงานของแม่พิมพ์โดยกระบอกสูบนิวเมติกส์ มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกแม่พิมพ์ตัดถูกสร้างให้เป็นรูปทรงกระบอกล้อมรอบแม่พิมพ์กดและสร้างคมตัดให้เป็นรูปฟันปลาล้อมรอบแม่พิมพ์กด มีฟันปลาจำนวน 8 และ 6 คม เครื่องทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และผลิตชิ้นงานได้ 71.07 ชิ้นต่อชั่วโมงกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเครื่อง ด้านวัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างของเครื่องถูกเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม และแข็งแรงที่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และ 4.60 ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากกาบหมาก V.2 เป็นเครื่องจักรกล มีฐานเป็นรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมหัวตัดมีแม่พิมพ์ประกอบด้วยแม่พิมพ์ตัวผู้ ตัวเมียและแม่พิมพ์แบบตัดในชุดเดียวกัน ติดตั้งไว้บนยอดพีระมิดมีชุดควบคุมการทำงานเป็นกระบอกสูบนิวเมติกส์ เครื่องฯ ใช้ไฟฟ้า DC 24 V มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับขนาด และราคาเครื่องจากโรงงาน มีประสิทธิภาพในการขึ้นรูปชิ้นงาน จำนวน 71.07 ต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย
ด้านเศรฐกิจ (1) เกิดอาชีพใหม่ ที่เป็นธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจครอบครัว (2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านสิ่งแวดล้อม (1) ช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้านคุณภาพชีวิต (1) ผู้บริโภคที่ใช้ภาชนะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง (2) ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น